Cynllun Llesiant

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lunio a chyhoeddi Cynllun Llesiant lleol gan osod ei amcanion lleol a’r camau arfaethedig er mwyn eu cyflawni.

Cyflawnodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent ei asesiad llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Gwent. Gallwch chi ddarllen yr Asesiad Llesiant yma, ac mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi bod yn defnyddio’r wybodaeth o’r asesiad i ddrafftio ei Gynllun Llesiant i helpu gwella’r rhanbarth ar gyfer ei drigolion.

Mae’n rhaid i’r Cynllun Llesiant nodi:

 • Pam bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn teimlo y bydd yr amcanion yn cyfrannu at y nodau llesiant o fewn Gwent, a
 • Sut y cafodd yr asesiad llesiant ei ddefnyddio wrth osod yr amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd

Cafodd y Cynllun Llesiant draft ei ystyried gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 29 Medi ac mae’r Bwrdd bellach yn ymgynghori â’r bobl a’r sefydliadau isod:

 • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Cyfranogwyr a wahoddwyd gan y Bwrdd
 • Ei bartneriaid eraill
 • Pob un o bwyllgorau craffu a throsolwg awdurdodau lleol Gwent
 • Mudiadau perthnasol o’r sector gwirfoddol
 • Cynrychiolwyr sy’n byw ac sy’n cynnal busnes yn yr ardal
 • Undebau llafur sy’n cynrychioli gweithwyr yn yr ardal
 • Grwpiau Cymunedol
 • Preswylwyr Gwent
 • Unrhyw bobl eraill sy’n berthnasol yn nhyb y Bwrdd

Mae’r Cynllun Llesiant drafft i’w weld yn y ddolen isod:

Ymgynghoriad ar Ddrafft Cynllun Llesiant ar gyfer Gwent

Rydyn ni’ croesawu barn a syniadau pawb wrth i ni gwblhau’r cynllun, ac i gael dweud eich dweud, ewch i’r dudalen nesaf am fanylion yr ymgynghoriad. Sylwch fod yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2022.

Ar ôl ymgynghori, rhaid i’r cynllun gael ei gymeradwyo gan aelodau statudol y bwrdd.

Ar ôl iddo gael ei gyhoeddi, bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn anfon copi o’i Gynllun Llesiant lleol at Weinidogion Cymru, y Comisiynydd, Archwilydd Cyffredinol Cymru a phob un o bwyllgorau trosolwg a chraffu yr awdurdodau lleol.

Mae’n rhaid i’r cynllun hwn gael ei gyhoeddi o fewn 12 mis o etholiad llywodraeth leol cyffredin. Felly mae’n rhaid i gynllun Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent gael ei gyhoeddi erbyn 5 Mai 2023. Byddwn ni’n cyhoeddi’r cynllun terfynol ar y dudalen hon pan fydd yn barod.