Croeso

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent yn dod â chyrff cyhoeddus ynghyd i weithio i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Gwent. Maen nhw’n gyfrifol, o dan Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), am oruchwylio datblygiad y Cynllun Lles Lleol newydd.

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Efallai eich bod chi wedi clywed am Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), ond beth yw ei phwrpas? Yn gryno, ei phwrpas yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol >

5 ffordd o weithio

Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol wrth wneud eu penderfyniadau. Mae yna 5 peth y mae angen i gyrff cyhoeddus eu hystyried i ddangos eu bod wedi defnyddio’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’. Bydd dilyn y ffyrdd hyn o weithio yn ein helpu i gydweithio’n well, gan osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a mynd i’r afael â rhai o’r heriau hirdymor yr ydym yn eu hwynebu.

  1. Hirdymor
  2. Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda'r angen i ddiogelu'r gallu i ddiwallu anghenion hirdymor hefyd.

  3. Atal
  4. Sut all gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gwrdd â'u hamcanion.

  5. Integreiddio
  6. Gan ystyried sut y gall amcanion lles y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau lles, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

  7. Cydweithio
  8. Gweithio mewn cydweithrediad ag unrhyw berson arall (neu rannau gwahanol o'r corff ei hun) a allai helpu'r corff i gyflawni ei amcanion lles.

  9. Cymryd Rhan
  10. Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni nodau lles, a sicrhau bod y bobl hynny yn adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei gwasanaethu.

Gwybodaeth bellach

BGC Gwent PSB
Proffiliau aelodau bwrdd

Proffiliau aelodau BGC Gwent

Gweler y proffiliau
BGC Gwent PSB
Cymorth Costau Byw

Poeni am gostau byw? Darganfyddwch pa gefnogaeth sydd ar gael yng Ngwent

Gweler ein dolenni defnyddiol
BGC Gwent PSB
Cymryd rhan

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan

Sut i gymryd rhan

Cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfarfod nesaf

Cyfarfodydd i ddod