Cynllun Llesiant

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lunio a chyhoeddi Cynllun Llesiant lleol gan osod ei amcanion lleol a’r camau arfaethedig er mwyn eu cyflawni.

Cafodd Asesiad Lles ei ddatblygu gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent yn 2021/22 er mwyn asesu safon economaidd, gymdeithasol, amgylcheddol, a diwylliannol yr ardal. Mae Asesiad Lles Gwent ar gael trwy’r linc hon: Asesiad Lles Gwent  – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (BGCGwent.org). Cafodd y wybodaeth o’r asesiad ei defnyddio i ddrafftio Cynllun Lles Gwent er mwyn cefnogi gwelliannau yn y rhanbarth er lles y boblogaeth.

Mae’n rhaid i’r Cynllun Lles ddatgan:

  • Sut mae’r nodau ac amcanion mynd i gyfrannu at y nodau lles a
  • Sut mae’r asesiad wedi cael ei ddefnyddio i greu’r amcanion a’r camau sydd angen eu cymryd.

Mae’n rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ymgynghori â’r boblogaeth, Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynglŷn â drafft y cynllyn. Gorffennodd yr ymgynghoriad ar y drafft ar y 31ain o Ragfyr 2022. Cyfrannodd yr adborth at ddrafft terfynol Cynllun Llesiant Gwent a chafodd ei dderbyn gan aelodau statudol y Bwrdd. Cafodd y Cynllun Lles ei dderbyn gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y 20fed o Orffennaf 2023.

Gallwch ddarllen am yr ymgynghoriad trwy ddilyn y linc hon: Pennod yr Ymgynghoriad (BGCGwent.org)

Ar ôl i’r cynllun cael ei gyhoeddi mae’n rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus anfon copi o’r cynllun i Weinidogion Llywodraeth Cymru, y Comisiynydd , Archwilydd Cyffredinol Cymru a Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Awdurdodau Lleol.

Mae’n rhaid i’r cynllun cael ei gyhoeddi dim hwyrach na 12 mis ar ôl etholiad lleol cyffredinol sef Mai 2023. Ond gan fod rhaid i’r cynllun terfynol fynd i Fyrddau 8 aelod statudol, maent wedi cytuno i oedi cyhoeddiad y cynllun. Cafodd Cynllun Llesiant Gwent ei gyhoeddi ym mis Awst 2023. Mae’r Cynllun ar gael trwy’r linc hon:  Cynllun Llesiant Gwent – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCGwent.org) gyda nifer o ddogfennau sy’n cefnogi’r cynllun.