Cynllun Llesiant

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lunio a chyhoeddi cynllun llesiant lleol gan osod ei amcanion lleol a’r camau arfaethedig er mwyn eu cyflawni.

Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent yn cyflawni hyn drwy: –

 • Asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Gwent
 • Gosod amcanion sydd wedi’u teilwra i wella’r fwrdeistref sirol ar gyfer ei thrigolion ac i gynyddu i’r eithaf cyfraniad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent tuag at nodau llesiant Cymru

Mae’n rhaid i’r Cynllun nodi: –

 • Pam bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn teimlo y bydd eu hamcanion yn cyfrannu at y nodau llesiant o fewn Gwent, a
 • Sut y cafodd yr asesiad llesiant ei ddefnyddio wrth osod yr amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd

Wrth ddrafftio eu cynlluniau, mae’n rhaid i’r Bwrdd ofyn am gyngor y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru statudol a chymryd i ystyriaeth ei Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol diweddaraf.

Cyn iddo gyhoeddi ei gynlllun, mae’n rhaid i’r Bwrdd gynnal ymgynghoriad, am isafswm o 12 wythnos, gyda’r bobl a restir isod.

 • Y Comisiynydd
 • Cyfranogwyr a wahoddwyd gan y Bwrdd
 • Ei bartneriaid eraill
 • Pob un o bwyllgorau craffu a throsolwg Cyngor Gwent
 • Mudiadau perthnasol o’r sector gwirfoddol
 • Cynrychiolwyr sy’n byw ac sy’n cynnal busnes yn yr ardal
 • Undebau llafur sy’n cynrychioli gweithwyr yn yr ardal; ac
 • Unrhyw bobl eraill sy’n berthnasol yn nhyb y Bwrdd

Ar ôl ymgynghori, rhaid i’r cynllun gael ei gymeradwyo gan aelodau’r bwrdd, pob un o’r Awdurdodau Lleol ac yng nghyfarfodydd pob un o’r 3 aelod statudol arall.

Ar ôl iddo gael ei gyhoeddi, mae’n rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus anfon copi o’i gynllun llesiant lleol at Weinidogion Cymru, y Comisiynydd, Archwilydd Cyffredinol Cymru a phwyllgor trosolwg a chraffu yr awdurdod lleol.

Mae’n rhaid i’r cynllun hwn gael ei gyhoeddi o fewn 12 mis o etholiad llywodraeth leol cyffredin.