Asesiad Lles Gwent

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod dyletswydd ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i gynhyrchu asesiad lleol o les bob pum mlynedd. Dechreuodd y pum BGC ar wahân yn rhanbarth Gwent weithio i ymgymryd â’r broses asesu ac ymgysylltu mewn cydweithrediad ym mis Ionawr 2021. Fe gytunon nhw i gynhyrchu un Asesiad ar gyfer Gwent cyfan, gydag asesiadau lleol ar gyfer pob ardal awdurdod lleol.

Yn yr un modd â chynhyrchu’r Asesiadau Lles diwethaf yn 2017, roedd data’n cael ei gasglu o ystod o ffynonellau, gan gynnwys gan Data Cymru, arbenigwyr a’r cymunedau eu hunain, i gael darlun llawnach o sut y mae lles yn edrych yn yr ardal. Cyfarfu swyddogion o aelod-sefydliadau’r BGC yn rheolaidd i gytuno sut i gynhyrchu’r Asesiad, gan fanteisio ar y dysgu o’r rownd ddiwethaf o Asesiadau i sicrhau bod y dyddiad cau statudol ar gyfer cynhyrchu wedi cael ei fodloni. Roedd llifoedd gwaith hefyd wedi’u sefydlu i ystyried yr elfen dadansoddi a chyflwyno data, y ddogfen Asesu, a’r ffordd orau o ymgysylltu â chymunedau ac arbenigwyr ar y canfyddiadau.

Cafodd yr asesiad lles ei gyhoeddi ar 5 Mai 2022 ac mae’n cael ei ddefnyddio nawr i ddatblygu Cynllun Lles Gwent erbyn a fydd yn cael ei gyhoeddi erbyn Mai 2023.

Diolch yn fawr i’r rhai sydd wedi cymryd amser i roi eu barn a’u cyngor nhw i ni yn ystod y broses hon. Mae’r Asesiad terfynol cymeradwy wedi’i osod isod mewn penodau unigol:

1. Crynodeb gweithredol

2. Rhagymadrodd

3. Ein dull Gweithredu ar gyfer cynnwys pobl

4. Llesiant Cymdeithasol

5. Llesiant Economaidd

6. Llesiant Amgylcheddol

7. Llesiant Diwylliannol

8. Asesiadau Llesiant Ardaloedd Lleol (gweler isod)

9. Themâu trawsbynciol

10. Casgliad

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Asesiadau Lles Ardal Leol  : 

(Saesneg yn unig*)

Blaenau Gwent *- Cwm Sirhowy ; Ebbw FawrEbbw Fach – Uchaf ; Ebbw Fach – Isaf

CaerffiliBasn CaerffiliIslwyn Isaf ;  Canol y Cymoedd DwyrainCanol y Cymoedd Gorllewin ; Rhymney Uchaf

Sir Fynwy – Sir Fynwy

CasnewyddCanol  ;  Dwyrain ;  GogleddGogledd Dwyrain ; Gogledd Orllewin ; De-orllewin

Torfaen – Blaenafon  ;  Cwmbran  ;  Pont-y-pŵl