Cymerwch Ran

Faint ydych chi’n ei wybod am waith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (‘y Bwrdd’) yn dod â chyrff cyhoeddus ynghyd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Ngwent. Mae’r Bwrdd eisiau helpu sicrhau bod gan bobl leol ddealltwriaeth glir o’i rôl. Mae’r Bwrdd hefyd eisiau annog pobl i gymryd rhan yn ei waith.

Yn 2021, fe wnaethon ni siarad â phobl leol, cymunedau a rhanddeiliaid i gael gwell dealltwriaeth o lesiant yr ardal. O ganlyniad, roedden ni’n gallu cwblhau ein Hasesiad Llesiant gan ddefnyddio’r wybodaeth y gwnaeth pobl ei rhannu â ni. Bydd hyn nawr yn cyfrannu at ddatblygu Cynllun Llesiant Gwent newydd i fynd i’r afael â’r materion allweddol y gwnaethon ni eu canfod. Fodd bynnag, os hoffech chi gyfrannu at y Cynllun, byddem ni wrth ein bodd o gael clywed gennych chi.

Cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i BGCGwent@caerffili.gov.uk . Fel arall, gallwch chi ysgrifennu atom ni yn y cyfeiriad sydd ar ein tudalen ‘Cysylltwch â ni’. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth 😊